RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES

 PLANS DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES


 Durante o primeiro e segundo trimestre o alumno traballará unha serie de actividades, correxindo erros o longo dos mesmos. O profesor lle indicará os alumnos actividades para ir traballando os temas pendentes e os recollerá de forma periódica. A partir do segundo trimestre se lles indicarán os mínimos para poder preparar un exame extraordinario para o mes de Maio.
Todas estas indicacións daránselle o alumno por escrito para seren asinadas polos seus pais.
ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN
Para avaliar a asignatura de Ciencias Sociais, pendente dalgún curso anterior, terase en conta o traballado no devandito cuaderno, o interese do alumno e o exame de mínimos do mes de Maio. ( 50% o valor do traballo e a actitude, 50% o exame de mínimos)